Steigers

Tarieven 2018 & 2019

Klap (Kamer) steigers

(185 x 70 cm):

E 5250

Kamersteiger

180 cm + wielen

Avond

Nee

4 uur

€14,50 ex btw

Eerste dag

€14,50 ex btw

Volgende dag

€8,00 ex btw

Eerste week

€26,50 ex btw

Week bij 4 weken

€21,50 ex btw

E 5255

Kamersteiger

ophoogstuk

100 cm hoog

Avond

Nee

4 uur

€6,50 ex btw

Eerste dag

€6,50 ex btw

Volgende dag

€3,00 ex btw

Eerste week

€12,50 ex btw

Week bij 4 weken

€6,50 ex btw

E 5260

Extra stabilisator (per stuk)

Avond

Ja

4 uur

€2,50 ex btw

Eerste dag

€4,00 ex btw

Volgende dag

€2,00 ex btw

Eerste week

€7,50 ex btw

Week bij 4 weken

€4,50 ex btw

E 5256

Trap-gat

systeemsteiger

 

180 x 70 cm

Avond

Ja

4 uur

-

Eerste dag

€31,00 ex btw

Volgende dag

€17,00 ex btw

Eerste week

€51,50 ex btw

Week bij 4 weken

€48,00 ex btw

Aluminium Systeemsteigers


(305x135 cm)

(245x135 cm)

(305x70 cm)

(245x70 cm):

E 5202

vloerhoogte

werkhoogte

2,20 meter

4 meter

Eerste dag

€24,00 ex btw

Volgende dag

€10,50 ex btw

Eerste week

€39,00 ex btw

Week bij 4 weken

€32,00 ex btw

E 5203

vloerhoogte

werkhoogte

3,20 meter

5 meter

Eerste dag

€27,00 ex btw

Volgende dag

€11,50 ex btw

Eerste week

€44,00 ex btw

Week bij 4 weken

€37,00 ex btw

E 5204

vloerhoogte

werkhoogte

4,20 meter

6 meter

Eerste dag

€32,00 ex btw

Volgende dag

€13,50 ex btw

Eerste week

€51,50 ex btw

Week bij 4 weken

€43,00 ex btw

E 5205

vloerhoogte

werkhoogte

5,20 meter

7 meter

Eerste dag

€36,00 ex btw

Volgende dag

€15,50 ex btw

Eerste week

€59,00 ex btw

Week bij 4 weken

€49,00 ex btw

E 5206

vloerhoogte

werkhoogte

6,20 meter

8 meter

Eerste dag

€41,00 ex btw

Volgende dag

€17,50 ex btw

Eerste week

€66,50 ex btw

Week bij 4 weken

€55,50 ex btw

E 5207

vloerhoogte

werkhoogte

7,20 meter

9 meter

Eerste dag

€45,50 ex btw

Volgende dag

€19,50 ex btw

Eerste week

€74,00 ex btw

Week bij 4 weken

€62,00 ex btw

E 5208

vloerhoogte

werkhoogte

8,20 meter

10 meter

Eerste dag

€49,50 ex btw

Volgende dag

€21,50 ex btw

Eerste week

€81,50 ex btw

Week bij 4 weken

€68,00 ex btw

E 5209

vloerhoogte

werkhoogte

9,20 meter

11 meter

Eerste dag

€59,50 ex btw

Volgende dag

€24,50 ex btw

Eerste week

€99,00 ex btw

Week bij 4 weken

€83,00 ex btw

E 5210

vloerhoogte

werkhoogte

10,20 meter

12 meter

Eerste dag

€68,50 ex btw

Volgende dag

€27,50 ex btw

Eerste week

€106,50 ex btw

Week bij 4 weken

€90,50 ex btw

E 5211

vloerhoogte

werkhoogte

11,20 meter

13 meter

Eerste dag

€69,50 ex btw

Volgende dag

€29,50 ex btw

Eerste week

€114,00 ex btw

Week bij 4 weken

€95,50 ex btw

E 5212

vloerhoogte

werkhoogte

12,20 meter

14 meter

Eerste dag

€74,50 ex btw

Volgende dag

€31,50 ex btw

Eerste week

€121,50 ex btw

Week bij 4 weken

€103,00 ex btw

E 5220

Extra vloerdeel

per stuk

Avond

Nee

4 uur

-

Eerste dag

€6,00 ex btw

Volgende dag

€3,00 ex btw

Eerste week

€10,00 ex btw

Week bij 4 weken

€7,00 ex btw

Huutarieven langer

dan 4 weken op aanvraag!