Compressoren

Tarieven 2018 & 2019

Electrische compressoren:

E 3110

Compressor

100 liter / minuut

Avond

Nee

4 uur

€8,00 ex btw

Eerste dag

€11,00 ex btw

Volgende dag

€5,50 ex btw

Eerste week

€26,50 ex btw

Week bij 4 weken

€20,50 ex btw

E 3120

Compressor

220 liter / minuut

Avond

Nee

4 uur

€10,00 ex btw

Eerste dag

€16,00 ex btw

Volgende dag

€9,00 ex btw

Eerste week

€41,50 ex btw

Week bij 4 weken

€33,00 ex btw

E 3130

Compressor

320 liter / minuut

Avond

Nee

4 uur

€15,50 ex btw

Eerste dag

€23,50 ex btw

Volgende dag

€13,00 ex btw

Eerste week

€61,50 ex btw

Week bij 4 weken

€50,50 ex btw

Lucht gereedschap:

E 1420

Naaldenbikhamer

pneumatisch

Avond

Nee

4 uur

-

Eerste dag

€16,00 ex btw

Volgende dag

€10,50 ex btw

Eerste week

€46,50 ex btw

Week bij 4 weken

€35,50 ex btw

E 1470

Kitspuit

pneumatisch

Avond

Nee

4 uur

-

Eerste dag

€6,00 ex btw

Volgende dag

€4,00 ex btw

Eerste week

€16,50 ex btw

Week bij 4 weken

€13,00 ex btw

Mobiele dieselcompressoren:

E 2828

Compressor

2,6 m³ / minuut

Avond

Nee

4 uur

€28,00 ex btw

Eerste dag

€38,50 ex btw

Volgende dag

Prijs op aanraag

Eerste week

Prijs op aanvraag

Week bij 4 weken

Prijs op aanvraag

Inclusief luchtslangen

Exclusief lucht hamer

E 2845

Compressor

4,0 m³/ min

met perslucht

nakoeler

Avond

Nee

4 uur

€40,50 ex btw

Eerste dag

€61,00 ex btw

Volgende dag

Prijs op aanvraag

Eerste week

Prijs op aanvraag

Week bij 4 weken

Prijs op aanvraag

Inclusief luchtslangen

Exclusief lucht hamer

Luchthamers:

E 2908

Luchthamer 8 kg

Avond

Nee

4 uur

€8,50 ex btw

Eerste dag

€12,50 ex btw

Volgende dag

€7,00 ex btw

Eerste week

€36,50 ex btw

Week bij 4 weken

€30,50 ex btw

E 2913

Luchthamer 13 kg

Avond

Nee

4 uur

€9,50 ex btw

Eerste dag

€13,50 ex btw

Volgende dag

€8,00 ex btw

Eerste week

€41,50 ex btw

Week bij 4 weken

€33,00 ex btw

E 2920

Luchthamer 20 kg

Avond

Nee

4 uur

€12,00 ex btw

Eerste dag

€16,00 ex btw

Volgende dag

€10,50 ex btw

Eerste week

€46,50 ex btw

Week bij 4 weken

€38,00 ex btw

E 2930

Luchthamer 30 kg

Avond

Nee

4 uur

€12,00 ex btw

Eerste dag

€16,00 ex btw

Volgende dag

€10,50 ex btw

Eerste week

€46,50 ex btw

Week bij 4 weken

€38,00 ex btw

E 1490

Spuitlans 3/4''

Avond

Nee

4 uur

€3,50 ex btw

Eerste dag

€5,50 ex btw

Volgende dag

€3,00 ex btw

Eerste week

€11,50 ex btw

Week bij 4 weken

€8,50 ex btw

Huutarieven langer dan 4 weken op aanvraag!